Algemene Voorwaarden

A, ALGEMEEN

 

A.1. Deze voorwaarden zijn opgesteld voor de “Stichting Ben Heart Foundation”, verder te noemen “BHF”.

Disclaimer en beperking aansprakelijkheid

 1. DISCLAIMER EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

B.1 De informatie en content die via de mediaplatforms worden verspreid worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie of content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Informatie die voor de gebruiker van essentieel belang is, dient door de gebruiker altijd zelf op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van de informatie en content op mediaplatforms zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

B.2 “BHF is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de mediaplatforms, zoals reacties op berichten of het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van “BHF” weer.

B.3 Het aanbieden van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat “BHF” de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

B.4 ”BHF” sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van de mediaplatforms en/of de informatie en content die via deze mediaplatforms zijn verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

C.1 De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud en vormgeving van) content die via ”BHF” mediaplatforms wordt verspreid, waaronder begrepen teksten, databestanden, foto’s, overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en geluidsmateriaal, berusten bij ”BHF” en/of haar licentiegevers. De gebruiker van de mediaplatforms mag deze content slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit houdt in dat al het overige gebruik van deze content niet is toegestaan, tenzij daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van ”BHF” is verkregen.

C.2 Ten aanzien van bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, concepten, ideeën, formats, foto’s en overig beeld- en/of geluidsmateriaal) die door gebruikers van de mediaplatforms van “BHF”, al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins vrijwillig worden aangeleverd/geüpload, gelden de volgende voorwaarden:

- door de levering van de bijdrage/het uploaden van het materiaal verleent de gebruiker aan “BHF” het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen.

- uitoefening van dat recht kan door BHF plaatsvinden door middel van alle vormen van verspreiding, dat wil bijvoorbeeld (doch daartoe niet beperkt) zeggen: in print, lineair of non lineair en ongeacht via welke thans bekende en/of in de toekomst nog te ontwikkelen vorm van (technische) verspreiding/distributie dan ook. Door het leveren/uploaden van de bijdrage garandeert de gebruiker te beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de bijdrage. Indien “BHF” er door derden op gewezen wordt en/of aanwijzingen heeft dat de bijdrage inbreuk maakt op rechten van derden, zal “BHF” de bijdrage direct verwijderen. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die uit het gebruik van de bijdrage voortvloeit.

C.3 De mediaplatforms zijn alleen bedoeld voor eigen raadpleging. Het is derhalve niet toegestaan om een website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de stichting content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond met toestemming van de stichting. Overneming, iframing, her-publicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Het is evenmin toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

 

C.4 Gebruik van het logo en/of de merknaam van “BHF” is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “BHF” verboden. Wilt u gebruikmaken van logo/merknaam van “BHF” dan kunt u daarover contact opnemen via info@benheart.nl

 

 1. COOKIES 

D.1 Gebruik cookies

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de mediaplatforms. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de mediaplatforms zoveel mogelijk op de voorkeuren van de gebruikers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies.

Webshopvoorwaarden

 1. WEBSHOPVOORWAARDEN

E.1 Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen gedaan op de website van “BHF” zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien BHF de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal ”BHF” u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan ”BHF” te melden.

E.2 De overeenkomst tussen “BHF” en u komt tot stand op het moment dat u:

 • Een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van “BHF” middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de webwinkel van “BHF” én betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;

E.3 De administratie van “BHF” geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan “BHF” verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door “BHF” verrichte leveringen. Communicatie via elektronische/digitale weg kan daarbij als bewijs dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

E.4 Transport en verzendkosten

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming, de afmetingen en het gewicht van uw besteling.

E.5 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor “BHF”. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door BHF kunnen worden uitgesloten.

E.6 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel E.7 van deze voorwaarden door u wordt ontbonden, zal “BHF” binnen 10 werkdagen nadat “BHF” de in artikel E.7 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

E.7 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel E9 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan “BHF” te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar “BHF”. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

E.8 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met “BHF” ingevolge artikel E.9 en E.10 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal “BHF” binnen 10 dagen nadat ”BHF” het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

 

 

E.9 “BHF” behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van “BHF” of de leverancier van het product) is beschadigd.

E.10 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van “BHF” schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal ”BHF” u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. “BHF” heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

E.11 Niet goed, geld terug

Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, blijkt dat het product een gebrek vertoont of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, hebt u twee mogelijkheden:

 • U kunt “BHF” schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
 • U kunt de overeenkomst met “BHF” ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan “BHF” te melden.

E.12 Indien u “BHF” vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan “BHF” terugsturen. “BHF” zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van ”BHF”, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is “BHF” niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. “BHF” zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

E.13 Indien u de overeenkomst op basis van artikel E.11 ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan “BHF” te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van ”BHF". De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel E.13 is op dit artikellid van toepassing.

E.14 Klachten

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door “BHF” serieus in behandeling worden genomen.

E.15 U dient een klacht kenbaar te maken bij “BHF” (gegevens staan vermeld in artikel E.18 van deze voorwaarden).

E.16 ”BHF” zal binnen 10 werkdagen, of sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. “BHF” zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

 

 

 

E.17 Publieksservice van ”BHF”

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:

Stichting Ben Heart Foundation

Ineke Kratzsch

Ravenweg 150

7333 AC APELDOORN

Contact:info@benheart.nl

Telefoon: 055-5333698

Mobiel: 0620038215 of 0629040264

 

Algemene voorwaarden en huisregels evenementen

Bij het bezoeken van een door BHF georganiseerd/aangeboden evenement zijn de onderstaande algemene voorwaarden en huisregels op de bezoeker van toepassing.

F.1 Definities

- ‘Bezoeker’: iedere persoon of rechtspersoon die al dan niet tegen betaling en direct of indirect) een door “BHF” georganiseerd of een door een derde partij georganiseerd, maar door “BHF” aangeboden evenement, bijwoont;

- ‘Evenement’: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij bijvoorbeeld (een) voorstelling(en), show of concert wordt opgevoerd of enige andere manifestatie of evenement;

- ‘Evenementlocatie’: de locatie waar het Evenement wordt gehouden;

- ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Bezoeker en “BHF” met betrekking tot de aankoop van een Ticket voor een Evenement;

- ‘Ticket’: het toegangsbewijs voor een Evenement.

 

F.2 Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Bezoeker en “BHF”. Naast deze algemene voorwaarden en huisregels kunnen tevens algemene voorwaarden en huisregels van de kaartverkooporganisatie, de Evenementlocatie en (indien een Evenement niet door “BHF" zelf wordt georganiseerd) van de organisator van het Evenement van toepassing zijn.

F.3 Tickets en toegang tot het Evenement

-  Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker is verzonden rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging van het Ticket. De Bezoeker heeft geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs van het Ticket of enige andere vergoeding in geval van verlies/diefstal en/of beschadiging van het Ticket.

- Het Evenement is alleen toegankelijk met een geldig Ticket. ”BHF” is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot het Evenement te weigeren of te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt (ook na aanvang van het Evenement) conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden/huisregels, dan wel in geval “BHF” dit vanwege andere redenen noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Ticket.

 

- Indien voor toegang van het Evenement een minimumleeftijd geldt, kan “BHF” de Bezoeker verzoeken een geldig legitimatiebewijs te tonen

 1. 4 Verblijf in de Evenementlocatie

- Het is tijdens het Evenement voor Bezoekers jonger dan 18 jaar verboden om alcohol te kopen en/of te gebruiken. Tevens is het voor Bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te verstrekken en/of te verkopen aan Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar. Bij constatering van bovenstaand(e) feit(en) zal conform deze algemene voorwaarden/huisregels worden over gegaan tot verwijdering van de Bezoekers die de hiervoor genoemde verboden hebben overtreden.

 

- In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid dit vereist, kan ”BHF”, de bedrijfsleiding van de Evenementlocatie of de organisator van het Evenement inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) tassen/bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement en de Evenementlocatie worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

 

- Het is verboden de volgende zaken naar het Evenement c.q. de Evenementlocatie mee te nemen:

 1. Professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld- en/of geluidsopnamen bedoeld voor commerciële toepassingen zonder voorafgaande toestemming (persaccreditatie) van ”BHF”;
 2. Selfiesticks;
 3. Vuurwerk en brandgevaarlijke goederen zoals spuitbussen;
 4. Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen dienen.

 

- Per Evenement kan “BHF” bepalen dat het meenemen van eigen dranken en etenswaren niet is toegestaan.

 

- Bij het aantreffen van verboden en strafbaar gestelde voorwerpen kan “BHF” de personen bij wie deze voorwerpen zijn aangetroffen, overdragen aan de politie. Overige voorwerpen kunnen door functionarissen van “BHF”, de Evenementlocatie of de organisator van het Evenement worden afgenomen en gedurende het verblijf van de Bezoeker in de Evenementlocatie in bewaring worden genomen.

 

- Het is een Bezoeker van een Evenement verboden verdovende middelen (alle voorkomende drugs), te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij het aantreffen van verboden middelen kan “BHF” de personen bij wie deze verboden verdovende middelen zijn aangetroffen, overdragen aan de politie.

 

- Een Bezoeker met aanstootgevende kleding kan de toegang tot een Evenement worden geweigerd.

 

- Bezoekers die misbruik maken van nooddeuren en/of noodvoorzieningen worden verwijderd van de Evenementenlocatie.

 

- Alle Bezoekers zijn verplicht direct gehoor te geven aan aanwijzingen van “BHF” en/of beveiligingspersoneel. Het niet hieraan voldoen, kan leiden tot verwijdering van het Evenement.

 

- Bezoekers die de Evenementlocatie (die loopt tot de entreepoorten) om welke reden dan ook tussentijds verlaten, kunnen bij terugkeer naar de Evenementlocatie door functionarissen/vrijwilligers van “BHF”, de Evenementlocatie of de organisator worden gevraagd om hun Ticket te tonen.

 

- Voor de veiligheid van de Bezoekers, de optredende artiesten en de medewerkers kan op en rondom de Evenementlocatie cameratoezicht aanwezig zijn. Over het algemeen zal dit door de Evenementlocatie worden aangegeven.

 

F.5 Beeld- en geluidsopnames

 

- Tijdens het Evenement kunnen door “BHF" of derden geluids- en/of beeldopnames worden gemaakt. Bij het betreden van de Evenementlocatie verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk, voor onbeperkte tijd en onherroepelijk het recht en toestemming om de opnames die zijn gemaakt van de Bezoeker in het kader van de registratie van het Evenement geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte vorm, wereldwijd onbeperkt uit te (doen) zenden, openbaar te (doen) maken, te (doen) reproduceren, dan wel anderszins te (doen) exploiteren op welke wijze dan ook.

 

- Het is de Bezoeker zonder voorafgaande toestemming van “BHF” niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnames van het Evenement te maken. Indien dit wordt aangegeven door functionarissen van “BHF” dan wel van de Evenementlocatie dienen telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie buiten gebruik gesteld worden. Bestuurders of vrijwilligers van de Evenementlocatie zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen (opname)apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in de Evenementlocatie in bewaring te nemen. Deze functionarissen zijn ook bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audiovisuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement of de Evenementlocatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

 

F.6 Wijziging of annulering van een Evenement

- “BHF” heeft het recht om ingeval van onvoorziene omstandigheden aanpassingen in het programma van het Evenement te doen, het Evenement op een andere dan de geplande datum te laten plaatsvinden, dan wel het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan: elke van de wil van “BHF” onafhankelijke omstandigheid, zoals bijvoorbeeld (maar daartoe niet beperkt) oorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in de Evenementlocatie, ziekte en/of onvoorziene afwezigheid van of afzegging door artiesten, falen van en schade aan (technische) apparatuur in de Evenementlocatie c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden.

 

- Bij volledige annulering van een Evenement heeft de Bezoeker aanspraak op terugbetaling van aantoonbaar betaalde Tickets. De Bezoeker zal in geval van volledige annulering van het Evenement worden geïnformeerd.

 

- Bij wijziging van de datum waarop het Evenement zal plaatsvinden heeft de Bezoeker de keuze om hetzij (zonder nadere vergoeding) Tickets te verkrijgen voor de nieuw vastgestelde datum van het Evenement, hetzij te kiezen voor terugbetaling van aantoonbaar betaalde Tickets. De Bezoeker zal in geval van wijziging van de datum waarop het Evenement zal plaatsvinden worden geïnformeerd.

 

- Eventuele extra door de Bezoeker gemaakte kosten, zoals (maar daartoe niet beperkt) reserveringskosten, eventueel afgesloten annuleringsverzekering of kosten in verband met reeds geboekt vervoer komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking. In geval van aanpassingen in het programma van het Evenement, anders dan de situaties als omschreven in lid 2 en lid 3 van dit artikel, bestaat geen recht op vergoeding.

 

F7 Persoonsgegevens

 

- Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door “BHF” en/of een door “BHF” ingeschakelde kaartverkooporganisatie worden geregistreerd in verband met de verstrekking van Tickets worden opgenomen in een registratie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “BHF” is de houder/verantwoordelijke van deze registratie. BHF verwerkt de persoonsgegevens van de Bezoeker in overeenstemming met de AVG en in lijn met de privacyverklaring van “BHF”.

 

F8 Aansprakelijkheid

 

- Het verblijf van de Bezoeker tijdens het Evenement in de Evenementlocatie is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

 

- “BHF” is uitsluitend aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden directe zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, als die schade of dat letsel rechtstreeks, uitsluitend en aantoonbaar het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van “BHF” en/of haar functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen “BHF” verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het in bedoelde verzekering gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van “BHF” wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade van Bezoeker ontstaan vanwege van het niet opvolgen door Bezoeker van door de functionarissen van “BHF” of de Evenementlocatie gegeven instructies;
 2. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement waarop de Overeenkomst betrekking heeft;
 3. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.
 4. alle indirecte schade

 

- De Bezoeker verklaart zich ermee bekend en akkoord dat tijdens een evenement harde muziek ten gehore kan worden gebracht ”BHF” adviseert Bezoekers in dergelijke gevallen om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om gehoorschade te beperken. “BHF” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade van Bezoekers.

 

F9. Slotbepalingen

 

- Klachten of opmerkingen over de uitvoering van de Overeenkomst kunt u melden via info@benheart.nl. De Bezoeker verleent “BHF” hierbij in het kader van de afhandeling van klachten en/of opmerkingen van de Bezoeker toestemming om zijn/haar persoonsgegevens en de inhoud van de klacht te delen met derde partijen die bij de organisatie en/of kaartverkoop van het Evenement betrokken zijn.

- Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van “BHF” dan wel het Evenement berusten bij “BHF” of een eventuele derde partij die het Evenement organiseert. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van “BHF” dan wel bedoelde derde partij.

 

- Op deze algemene voorwaarden en op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

- Alle geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.